Kierunki badań

Kierunki badawcze w Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza

Ekologiczne podstawy inżynierii środowiska

·           Zawartość metali ciężkich w roślinach, glebie i tkankach zwierzęcych oraz ich mobilność w łańcuchach troficznych

·           Wykorzystanie bioindykatorów (zwierzęcych i roślinnych) w ocenie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi na terenach poprzemysłowych

·           Kierunki zmian ekosystemów naturalnych i antropogenicznych pod wpływem antropopresji

·           Tempo i efektywność odtwarzania się ekosystemów na terenach poddanych antropopresji

·           Stan ekologiczny rzek i zbiorników wodnych

·           Przemiany roślinności użytków zielonych wywołanych różnym sposobem ich zagospodarowania lub wyłączeniem z użytkowania

·           Minimalizacja powstawania odpadów, wprowadzanie „czystych technologii”, recykling, wykorzystywanie odpadów jako źródła energii, lokalizacja i urządzanie składowisk odpadów komunalnych

 

Zróżnicowanie przestrzenne, zmienność i zmiany klimatu

·           Wpływ pogody i klimatu na działalność agrotechniczną, rozwój i plonowanie roślin uprawnych

·           Ekstremalne i szkodliwe dla rolnictwa zjawiska meteorologiczne ze szczególnym uwzględnieniem suszy

·           Współczesne zmiany klimatu w Europie środkowej, agroekologiczne skutki zmian klimatu

·           Zmiany klimatu w aspekcie wahań i zmian zasobów wodnych

·           Wykorzystanie technik GIS i obserwacji satelitarnych w modelowaniu zjawisk i procesów klimatycznych

·           Mikroklimat wnętrza obiektów zabytkowych w aspekcie zagrożeń wynikających ze zmienności klimatu zewnętrznego

·           Wykorzystanie estetycznych walorów zmienności pojawów fenologicznych w zakładaniu i rewaloryzacji ogrodów oraz urządzaniu terenów zieleni

·           Jakość krajobrazów dźwiękowych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia środowiska hałasem, ochrona pejzażu dźwiękowego

·           Klimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki i agroturystyki

 

Ochrona powietrza atmosferycznego

·           Zmienność stężeń zanieczyszczeń powietrza w zależności od elementów i wskaźników klimatycznych oraz topografii, szczególnie w obszarach górskich oraz w miejscowościach rekreacyjnych i uzdrowiskowych

·           Zależność zanieczyszczeń powietrza od elementów pogody i topografii terenu

·           Uwarunkowania zanieczyszczeń powietrza od zewnętrznych czynników środowiskowych i opracowywanie modeli prognoz wysokich stężeń

·           Wpływ zmiany nośnika energii na poprawę stanu zanieczyszczenia powietrza i przestrzenne rozwiązania lokalizacyjne

·           Dynamika czasowo-przestrzenna zanieczyszczeń powietrza

·           Zróżnicowanie i zmienność zasobów klimatycznych Polski w aspekcie ich wykorzystania jako alternatywnych źródeł energii – solarnej i wietrznej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK