Stacje meteorologiczne i laboratorium
LABORATORIUM
Opiekę nad laboratorium chemiczno-przyrodniczym sprawuje dr inż. Artur Szwalec.

W laboratorium chemiczno-przyrodniczym prowadzone są badania podstawowych właściwości fizykochemicznych gleb (wilgotności, zawartości substancji organicznej, odczynu i kondunktancji, kwasowości hydrolitycznej, składu mechanicznego metodą areometryczną), badania zanieczyszczeń powietrza (zawartości pyłów grubych, drobnych i zawieszonych). Ponadto laboratorium posiada możliwości oznaczenia w glebie jak i materiale roślinnym zawartości metali (Cd, Pb, Zn, Cu, Mn, Ni, Cr, Fe, Na, K, Ca, Na, K, Ca, Mg). W laboratorium prowadzone są także badania bezkręgowej fauny glebowej i wodnej, jej ogólna różnorodność oraz skład taksonomiczny mierzony z wykorzystaniem standardowych metod badawczych (pułapki Barbera, aparaty Tullgrena, odłów ręczny), jako element bioindykacyjny wskazujący kondycję ekosystemów glebowych i wodnych.

Laboratorium składa się z 2 pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze Budynku Jubileuszowego, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną pozwalającą realizować badania naukowe pracowników, doktorantów i studentów.

Laboratorium wyposażone jest w:

  1. Spektrofotometr AAS Unicam M 6.
  2. Mineralizator Technicon BD-20.
  3. Młynek Retsh SM-100.
  4. Piec laboratoryjny muflowy FCF22SH.
  5. Suszarka próżniowa SPT 200.
  6. Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza.
  7. Fotometr mikroprocesorowy do analizy wód i ścieków Slandi LF-205.
  8. Sprzęt laboratoryjny jak: destylarki, fotokolorymetry, pehametry, konduktometr, świdry glebowe, wagi laboratoryjne, mierniki tlenku węgla, mierniki poziomu dźwięku i inny drobny sprzęt laboratoryjny.

Aparatura znajdująca się w laboratorium, w poszczególnych pomieszczeniach jest dostępna dla pracowników naukowych i studentów realizujących badania do prac dyplomowych i rozpraw doktorskich po odpowiednim ich przeszkoleniu. Opiekę nad realizowanymi pracami sprawują promotorzy tych prac oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  zatrudnieni w Katedrze.

W laboratorium prowadzone są również badania w ramach Studenckiego Koła Naukowego, w Sekcji Sozologicznej Inżynierii Środowiska. W ramach tych prac wykonano szereg badań, których wyniki były wygłaszane na Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz w innych ośrodkach naukowych.

 
 
 
 
 
STACJA AGROMETEOROLOGICZNA W GARLICY MUROWANEJ K. KRAKOWA

Opiekę nad stacją sprawuje dr inż. Zbigniew Zuśka.
 

Stacja agrometeorologiczna Katedry Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza znajduje się w Garlicy Murowanej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Głównym celem istnienia stacji jest prowadzanie prac naukowo-badawczych oraz działalności dydaktycznej. Na terenie stacji znajdują się dwa główne obszary  pomiarowe: ogródek meteorologiczny oraz doświadczalne stanowisko pomiarowe zlokalizowane w sadzie. W ogródku meteorologicznym zainstalowana jest automatyczna stacja meteorologiczna firmy Astergate oraz klasyczne przyrządy meteorologiczne: klatka meteorologiczna z zestawem termometrów meteorologicznych (minimalnego i maksymalnego oraz psychrometru Augusta), deszczomierz Hellmanna oraz wiatromierz Wilda.

Stacja automatyczna dokonuje pomiarów gradientowych prędkości i kierunku wiatru, wyposażona jest w albedomierz, rejestratory temperatury i wilgotności względnej powietrza. Rejestrowany jest opad atmosferyczny za pomocą podgrzewanego deszczomierza. Ponadto dokonywany jest pomiar temperatury gleby na różnych głębokościach. Stacja została wyposażona w urządzenia do pomiaru ewapotranspiracji oraz pomiaru wilgotności gleby na różnych głębokościach.

Stacja posiada również sonometry SM-1 firmy SONOPAN, które wykorzystywane są w badaniach naukowych oraz na potrzeby prac dyplomowych.

Rejestrowane na stacji dane meteorologiczne wykorzystywane są w badaniach naukowych pracowników Katedry, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Rolniczo-Ekonomicznego. Korzystają z nich również studenci wyżej wymienionych Wydziałów w realizowanych pracach dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Wyniki realizowanych na stacji badań mogą być wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych roślin uprawnych, w planowaniu przestrzennym, zagospodarowywaniu stref podmiejskich itp.

Obecnie prowadzone są badania dotyczące zróżnicowania topoklimatycznego oraz ewapotranspiracji roślin (metodą Bowena). W najbliższych planach przewidziane są badania związane z monitorowaniem zanieczyszczeń powierza w korytarzach przewietrzania miasta Krakowa (początkowo głównie w dolinie rzeki Rudawy). Do pomiarów będą użyte pyłomierze i mobilne stacje meteorologiczne oraz wiatromierze będące w posiadaniu Katedry.

W ramach zajęć dydaktycznych odbywają się ćwiczenia terenowe z Meteorologii i klimatologii oraz Agrometeorologii z wykorzystaniem urządzeń na stacji meteorologicznej oraz urządzeń do pomiarów mobilnych (psychrometry Assmanna). Studenci mają możliwość zapoznania się z problematyką klimatu w skali mikro, zwłaszcza z wpływem podłoża, użytkowania i rzeźby terenu na zróżnicowanie stosunków mikroklimatycznych. Podczas zajęć studenci mają możliwość nabycia praktycznej umiejętności przeprowadzenia terenowych badań meteorologicznych, wykonywania obserwacji i pomiarów meteorologicznych, prezentacji danych oraz ich analizy i interpretacji.

W stacji agrometeorologicznej znajduje się następująca aparatura:

1.        Automatyczna stacja meteorologiczna firmy ASTERGATE.

2.        Manualna stacja meteorologiczna.

3.        Deszczomierz Hellmanna.

4.        Ewaporometr automatyczny.

5.        Analizator do ciągłej kontroli pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10 DustTrak EDT DRX.

6.        Pyłomierze StreetBox firmy Signal.

7.        Psychrometry Assmanna.

8.        Sonometry SM-1 firmy SONOPAN.

9.        Wiatromierze automatyczne WindLog.

 

 

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK